Milí zákazníci od 24.5. do 28.5. budu mimo Prahu i ateliér. Nechávám otevřený svůj obchod,

avšak nově vzniklé objednávky v tomto období počátkem 24.5. budou zabaleny a odeslány až 29.5. Pro jakékoliv dotazy budu stále na emailu nebo ig. Rouzee

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu www.rouzee.cz je Kateřina Slabá se sídlem S.K. Neumanna 4361, Litvínov, 43601, IČO 8783438, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

 

Úvodní ustanovení

 • Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.rouzee.cz a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.
 • K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.
 • Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. 

 

Uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu. Objednávka je platná po dobu 21 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží .
 • Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků s výjimkou poštovného a balného. Cena za balné a poštovné je kalkulována pro zboží doručované v rámci České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Zboží z internetového obchodu www.rouzee.cz jsou ručně šité textilní výrobky. Skutečná barevnost látek se může lišit vzhledem k nastavení Vašeho monitoru.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)


Způsob platby

 • Kupující uhradí prodávajícímu cenu za zboží, poštovné a balné bankovním převodem na účet č. 1850169173/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna. 
 • Kupní cena je splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro jasnou identifikaci platby je kupující povinen při zadávání platby zadat variabilní symbol, který obdrží od prodávajícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • V případě platby dobírkou bude k celkové ceně připočtena cena za zprostředkování dobírky přepravcem.  
 • Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po objednání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kde kupující najde i variabilní symbol.

 

Doručení zboží

 • Prodávající odesílá zboží, kupujícímu kompletní nejpozději do 3-5 pracovních dnů (podle množství objednávek) od připsání platby na účet, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 • Zboží je doručováno prostřednictvím společnosti Zásilkovna nebo České pošty. 
 • Po dohodě je možné předat zboží osobně v místě stanovené dodavatelem. I v tomto případě je ale platba provedena bezhotovostním bankovním převodem.
 • Prodávající negarantuje dobu dodání poštovních dopravců! Dojde-li ke zdržení v dodání zboží, nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Pokud se z důvodu nevyzvednuté zásilky a vrácení zboží poštovním doručovatelem zpět na adresu prodávajícího rozhodne kupující odstoupit od kupní smlouvy, bude mu vrácena cena za zboží, nikoliv náklady za poštovné.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    
 

Odstoupení bez udání důvodu

 • Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. 
 • Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Toto oznámení zašle zákazník prodávajícímu e-mailem na adresu info@rouzee.cz
 • Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu Kateřina Slabá, Úvalská 654/26, Praha 10, 100 00 nebo skrze stanice Zásilkovny (více informací zde)
 • Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K vrácení platby bankovním převodem bude využito stejné číslo účtu jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.
 • Přepravu zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvi hradí spotřebitel.
 • Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  (Zboží je třeba vrátit čisté a nepoškozené)
 • Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám. V tomto případě je odstoupení od kupní smlouvy možné pouze z důvodu prokazatelných výrobních vad na výrobku.

 

Reklamace

 • Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na jeho výměně nebo opravě. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy.
 • Zboží je třeba vrátit čisté a nepoškozené
 • Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. 
 • Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail info@rouzee.cz
 • Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Kateřina Slabá, Úvalská 654/26, Praha 10, 100 00
 • O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.
 • O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.
 • Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

 

Použitelné právo

 • Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy,budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2023.